ارائه متن کامل حدود نیم میلیون استاندارد اوریجینال از 250 انجمن معتبر در سراسر جهان

ارائه حدود دو میلیون مقاله های مجلات و کنفرانسهای انجمن مهندسی برق و الکترونیک آمریکا (IEEE) و انجمن مهندسی تکنولوژی انگلیس (IET+IEE) از سال 1988 تا سال جاری

در این بخش مقاله های مجلات، کنفرانسها و گزارشات فنی سایر ناشران معتبر مثل ASME, ASCE, SAE و غیره ارایه می گردد. پوشش زمانی بخش قابل توجهی از این مجموعه از ابتدا تا سال جاری می باشد. سفارش عناوین خاص در مقاطع زمانی مشخص امکانپذیر است.

در این بخش کتابهای الکترونیکی تخصصی در زمینه فنی مهندسی، شامل کتابهای مرجع، راهنماهای فنی، دستورالعملها و نظایر از ناشران معتبر ارایه می گردد. سفارش عناوین خاص در این بخش امکانپذیر می باشد.